Seuran säännöt

Espoon Pesis ry

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT


1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Espoon Pesis ry, Esbo Boboll rf

Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistys on perustettu 24.11.1995, rekisteröity 21.10.1996 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran toiminta-alueena on Espoon kaupunki ja lähialueet.

2 Tarkoitus ja toiminnan laatu

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3 Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää pesäpalloon liittyvää kunto- ja terveysliikuntatoimintaa, otteluita, tapahtumia, leiritoimintaa, harjoitus- ja valmennustoimintaa, tiedotus- ja suhdetoimintaa sekä koulutustoimintaa. Seura vaikuttaa laaja-alaisesti liikunta-, urheilu- ja yhdistysasioihin omalla alueellaan.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tar­peel­lisia irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, tavaran- tai rahankeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa.

4 Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä

Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää yhdistyksen hallitus. Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura on.

5 Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä henkilön tai oikeus­kelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen kannattajajäsenmaksun.

Kunniajäseneksi voi seuran kokous kut­sua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä seuran pu­heen­johtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

6 Seurasta eroaminen ja jäsenen eronneeksi katsominen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan mer­kit­semistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mut­ta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edel­lyt­tä­mät velvoitteet kuluvan toimintakauden loppuun asti.

Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt kolme kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

7 Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä, urheilun eettisiä periaatteita, kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Edellä mainittujen sääntöjen vastaisesta toiminnasta seuraamuksena on varoitus, sakko, enintään kahden vuoden toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen yhdistyksestä, ellei kansallisen tai kansainvälisen lajiliiton tai voimassaolevasta antidopingsäännöstöstä muuta johdu.

Hallitus päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista.

Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty asianomaiselle kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin näitä sääntöjä, seuran tarkoitusta tai toimii vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

Dopingrikkomuksen ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainitussa antidopingsäännöstöissä.

Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:

·       Urheilulle vieraiden aineiden käyttö

o   Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen

o   Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena

o   Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin

·       Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteissa

o   Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu

·       Urheiluhuijaus

o   Kilpailutilan tai – välineiden manipulointi

o   Tuloksista etukäteen sopiminen

·       Vedonlyönti

o   Vedonlyönti omasta kilpailusta

·       Lahjonta

o   Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi.

·       Syrjivä toiminta tai sukupuolinen häirintä seuratoiminnassa tai sen ulkopuolella.

8 Jäsen- ja kausimaksut

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen ja kan­nat­tajajä­sen­mak­sujen suuruudesta sekä pelaajien kausimaksuista ja niiden määristä päättää vuosittain seuran syyskokous. Kunniajäseniltä, kunniapuheenjohtajilta ja seuran valmentajilta ei peritä maksuja.

Mikäli pelaajalla on kahden kuukauden kausi- tai toimintamaksut maksamatta, se voi johtaa pelioikeuden menettämiseen. Hallitus päättää asiasta muistutusten jälkeen.

9 Yhdistyksen kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään marras-joulukuussa ja syyskokous elo-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta seuran internetsivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Yhdistyksen kokouksiin voivat osallistua kaikki yhdistyksen jäsenet ja muut yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaalit ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Asiakysymyksissä äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ilmoittama kanta. 

Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

10 Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. hyväksytään kokouksen työjärjestys

6. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. hyväksytään kokouksen työjärjestys

6. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet ja kausimaksujen periaatteet seuraavalle toimintakaudelle

7. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

8. päätetään hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

9. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi

10. valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

11. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen talvi- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.                               

11 Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tar­peel­li­sek­si, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran ääni­oikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen ko­kouk­sen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Hallituksen tulee kutsua ylimääräinen kokous koolle viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

12 Pöytäkirja

Seuran ja sen hallituksen kokouksissa on pidettävä pöy­tä­kirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Hallituksen pöytäkirjat tarkistetaan seu­raa­­vas­sa kokouksessa. Hallituksen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat hallituksen pöytäkirjan.

13 Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu seuran syyskokouksessa kahdeksi toi­min­ta­kaudeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintakaudeksi valitut 3-7 jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensim­mäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Hallituksen toimikausi on 1.10. – 30.9.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäk­si sihteerin, talousvastaavan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt vara­pu­heen­joh­tajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

14 Tilikausi

Seuran toiminta- ja tilikausi on 1.10. – 30.9.

15 Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai talousvastaavan tai jonkun muun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen kanssa kaksi yhdessä. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

16 Jaostot ja joukkueet

Seuran jaostot tai joukkueet voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa niiden tekemät oikeustoimet.

17 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäs­osan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muut­tamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valit­se­mat henkilöt. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


24.08.2021